Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng tỉnh | NHÂN SỰ MỚI | TayNinhTV

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng tỉnh | NHÂN SỰ MỚI | TayNinhTV

01/09/2021
Lượt xem: 868
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng tỉnh | NHÂN SỰ MỚI | TayNinhTV
#tayninhtv
#ttv11