Kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đối với từng trường hợp người về từ các tỉnh, Thành phố vào địa phận tỉnh Tây Ninh | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

Kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đối với từng trường hợp người về từ các tỉnh, Thành phố vào địa phận tỉnh Tây Ninh | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

21/07/2021
Lượt xem: 211

Kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đối với từng trường hợp người về từ các tỉnh, Thành phố vào địa phận tỉnh Tây Ninh | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

#thông_tin_dịch_Covid_19
#tayninhtv
#ttv11