Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh: những vấn đề bức xúc của cử tri được ngành chức năng cam kết khắc phục | TIẾNG NÓI CỬ TRI | TayNinhTV

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh: những vấn đề bức xúc của cử tri được ngành chức năng cam kết khắc phục | TIẾNG NÓI CỬ TRI | TayNinhTV

14/08/2020
Lượt xem: 302
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh: những vấn đề bức xúc của cử tri được ngành chức năng cam kết khắc phục | TIẾNG NÓI CỬ TRI | TayNinhTV