Người dân đồng thuận khi lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

Người dân đồng thuận khi lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

24/07/2021
Lượt xem: 413

Người dân đồng thuận khi lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 | THÔNG TIN DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

#thông_tin_dịch_Covid_19
#tayninhtv
#ttv11