Bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh | NHÂN SỰ MỚI | TayNinhTV

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh | NHÂN SỰ MỚI | TayNinhTV

15/09/2021
Lượt xem: 1170

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh | NHÂN SỰ MỚI | TayNinhTV

#tayninhtv
#ttv11