Tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực | TayNinhTV

Tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực | TayNinhTV

09/11/2023
Lượt xem: 506

Tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực | TayNinhTV
#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11